AL-HIKMAH

วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ และงานวิจัย

2.เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อย่างเช่น มุสลิมศึกษา การบริหารชุมชน ภาษาศาสตร์ การศึกษา

3. เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาไ้ด้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านผลงานวิชาการและงานวิจัยสู่สังคมCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์