แนวทางการพัฒนาร้านยาเข้าสู่มาตรฐานร้านยาคุณภาพจังหวัดยะลา A Development Approach for Pharmacy to Reach Standards of Quality Pharmacy : Yala Province

พิมลวรรณ อ่อนประเสริฐ, พงค์เทพ สุธีรวุฒิ

Abstract


บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวทางการพัฒนาร้านยาเข้าสู่มาตรฐานร้านยาคุณภาพจังหวัดยะลา  เก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามในกลุ่มผู้ประกอบการร้านขายยาที่เป็นเภสัชกร 32 ราย ผู้ประกอบการร้านขายยาที่ไม่ใช่เภสัชกร 18 รายและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการร้านขายยา 18 ราย รวม 68 ราย เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์ตัวแทนจากสภาเภสัชกรรม สำนักงานคณะกรรรมการอาหารและยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ข้อมูลจากการศึกษาที่ได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนำไปเป็นปัจจัยนำเข้าในการสนทนากลุ่มเพื่อร่วมกันวิเคราะห์และหาแนวทางพัฒนาร้านยา ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุที่มีผลต่อการพัฒนาร้านยาคุณภาพ ได้แก่ 1) ความยากง่ายของการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานร้านยา 2) การไม่ให้ความสำคัญกับร้านยาคุณภาพ 3) การขาดแรงจูงใจในการพัฒนาร้านยา 4) การไม่บังคับด้วยกฎหมาย 5)การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ส่วนแนวทางการพัฒนาร้านยาคุณภาพ ได้แก่ การพัฒนาร้านยาควรแบ่งเป็น 3 ระยะ  สนับสนุนโปรแกรมด้านการบริหารจัดการร้านยาคุณภาพ  ทำคู่มือเกณฑ์มาตรฐานให้เข้าใจได้ง่ายและชัดเจน เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกอบการร้านยา กำหนดสิทธิพิเศษให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการร้านยา กระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของร้านยาคุณภาพ  ลดค่าใช้จ่ายและภาระงานลง  จัดหลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อมให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการร้านยา การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง  เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย องค์กรวิชาชีพมีการตรวจสอบและควบคุมอย่างจริงจัง

คำสำคัญ : แนวทางการพัฒนาร้านยา, มาตรฐานร้านยาคุณภาพ

ABSTRACT

This study aims to study approaches to develop a pharmacy to reach standards of quality pharmacy in Yala province. The study deploys quantitative data collection using questionnaire survey. Samples for this research consist of 32 pharmacists who run pharmacy owners, 18 pharmacy owners who are not pharmacists, and 18 pharmacists who work in pharmacies. Qualitative data is collected by undertaking in-depth interview with officers from Pharmaceutical Council, Food and Drug Administration, and Yala Provincial Health Office. Then, the both quantitative and qualitative data is analyzed in focus group process to innovate approaches for pharmacy development. The research found that main factors affected quality development of pharmacy includes 1) level of difficulty to run pharmacy up to the standards 2) importance of “the quality pharmacy” is ignored  3) lack of motivation  4) lack of law enforcement  5) less public awareness. The study also proposes some approaches to development quality pharmacy, including divide pharmacy development process into 3 steps, support quality pharmacy administration program, write simple and clear manual for quality standard pharmacy, increase benefit to pharmacy owners, raise awareness of “the quality pharmacy”, decrease expense and work process, organize training course for pharmacy staff, and seriously monitor and control by related organizations.

Keywords : Development Approach  for Pharmacy, Standards of Quality Pharmacy


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์